CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona
CPCONGRES-HOQUEI Esports Barcelona Barcelona

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN SECCIÓ HOQUEI CP CONGRÉS

Normes de comportament, drets i deures de socis i sòcies del  CP Congrés  

 

INTRODUCCIÓ

El present reglament pretén crear un conjunt de normes, objectius, funcions, criteris, drets i deures per tal de regular l’organització i funcionament de la secció d’hoquei del C.P. Congrés.  

La nostra entitat vol oferir l’hoquei com a esport base, contribuint al desenvolupament físic, social i moral de tots els jugadors /es, per aconseguir bons esportistes que en un futur puguin arribar al màxim nivell esportiu.

El principal objectiu d’aquesta normativa és fomentar i afavorir la formació integral del jugador/a.

La present normativa podrà ser modificada prèvia proposició per escrit de qualsevol soci del club i aprovada per acord de la Junta Directiva i àrea esportiva.  

Tots els components del Club es comprometen a conèixer, complir i fer complir la normativa presentada.

 

 1. CONSIDERACIONS PRÈVIES. ÀMBIT D’ACTUACIÓ
  • La present normativa afecta, en part o en tot, a totes aquelles persones que formen part de l'hoquei patins del C.P. CONGRES, o bé en participen d'alguna manera.
  • Aquesta normativa pretén regularitzar algunes de les moltes situacions, conductes i accions que es donen en el nostre club. Tant pel que fa a la pràctica de l’esport de l’hoquei com a fora del mateix.
  • La present normativa serà revisada i aprovada anualment a l’inici de la temporada per la Junta Directiva del Club. Podrà ésser alterada, tant pel que fa a modificacions, inclusió o exclusió d'apartats.
  • El present Reglament serà d’aplicació en els següents àmbits:
   • Personal:
    • Els jugadors des de el mateix moment de ser inscrits, amb o sense fitxa federativa, com a jugadors del Club fins a la seva baixa.
    • A tot el personal tècnic del Club
    • A tot el personal auxiliar del Club.
    • A qualsevol persona a nivell particular o formant part d’una entitat que per circumstàncies diverses, formin part del Club, tant sigui definitivament com temporalment.
    • A tot els pares, mares i tutors dels jugadors des del mateix moment que aquests formin part del Club i fins la baixa del mateix.
   • Espaial:
    • Les instal·lacions esportives pròpies.
    • Qualsevol instal·lació esportiva, local social, edifici o espai on es desplacin els components del Club, ja sigui en la seva totalitat o una part, tant sigui esporàdicament com habitualment per a realitzar les activitats esportives o socials.
   • Familiar:
    • A tots els efectes, tant el Coordinador, els delegats, els entrenadors i sobretot els jugadors seran responsables directes de les accions comeses pels seus familiars, amics, coneguts, acompanyants o qualsevol persona relacionada amb ells d’incompliment, per part de qualsevol persona aquí anomenada, de qualsevol obligació recollida en aquest Reglament.

 

 1. DRETS I DEURES
  • Drets i deures dels socis
   • Els esportistes i llurs famílies, es comprometen a acceptar la Normativa de règim intern del C.P. Congrés.
   • Es comprometen a assumir i pagar les quotes corresponents en les quantitats i terminis establerts per l’administració del club.
    • El pagament del la quota es realitzarà mensualment i es faran a través d’un rebut bancari dins els terminis establerts.
    • Les famílies es comprometen a col·laborar, dins del possible, en les activitats de promoció del club (com ara, diades, organització de jornades puntuals, etc...) i complir amb la obligació de realitzar la venda de la loteria de Nadal segons el procediment establert pel Club i aprovat per l’assemblea de socis.
   • Es fonamental, el respecte i la tolerància, com a pilar principal de la convivència.
   • S’ha d’acceptar les directrius generals i els valors d’ordre, disciplina i comportament.
   • S’ha de tenir cura en tot moment del material i instal·lacions del club.
   • Cal ajudar als entrenadors i responsables del club a desenvolupar la seva tasca i activitat.

 

 • Drets i deures dels equips

Els equips són formats per la coordinació de l’àrea esportiva conjuntament amb els entrenadors en base a les directrius establertes en el pla esportiu.

 • L’Equip serà la unitat bàsica per a la pràctica de l’hoquei patins. Això implica que el tracte d’igualtat, respecte i responsabilitat ha d’estar sempre present en totes les activitats d’equip que es duguin a terme.
 • L’equip està format en primer lloc pels jugadors, l’entrenador i els delegats; i en segon lloc pels pares col·laboradors i els pares en general.
 • El Coordinador Esportiu ha de vetllar per a que l’estructura de l’equip sigui adequada en base el pla estratègic del club i per tant tenir totes les posicions del camp cobertes suficientment.
 • L’equip, com a unitat, i cadascun dels seus membres ha de respectar i fer respectar la conservació de les instal·lacions i del material que el club disposa. També el tracte de respecte entre els seus membres evitant qualsevol forma de discriminació.
 • Cap equip no pot entrenar ni jugar partits sense la presència del seu responsable o ajudant de l’àrea tècnica.
 • Cal promoure la pràctica de no realitzar crítiques sobre la figura de l’entrenador i, en qualsevol cas, en cas de discrepància o algun problema dirigir-se al coordinador i en segon lloc al responsable de l’AE.

 

 • Drets i deures dels delegats

El delegat és un membre actiu dins l’equip, col·labora en múltiples funcions.

 • Informar als esportistes i pares, dels horaris dels partits, lloc i hora de la convocatòria.
 • Tenir i controlar les fitxes esportives dels jugadors.
 • Tenir cura que en el moment d’omplir l’acte del partit, el què escrigui l’àrbitre sigui correcte. (jugadors, resultat final, targetes, protesto,...)
 • Conjuntament amb l’entrenador, tenir cura del bon comportament tant cívic com esportiu dels jugadors, dins i fora de la pista, com a objectiu de no deteriorar la bona convivència i la imatge del Club.
 • És el membre del Club, que fa d’enllaç entre l’equip, entrenador, jugadors, pares i mares i el Club en la seva part tant esportiva com administrativa i social.
 • En els partits, vetllar per què els jugadors disposin d’aigua, i d’una farmaciola.
 • En els partits, vetllar per què es faci un bon ús del marcador. Tant del temps com del control de les faltes.

 

 

 • Drets i deures dels entrenadors

Els entrenadors són els membres del Club que desenvolupen la tasca de docent en l’àmbit esportiu, són els que executen el Projecte del Club.

 • L’Entrenador ha de ser informat per qui correspongui dels assumptes del Club, tant a nivell general com a nivell particular, sobre la seva persona o de l’equip el qual és responsable.
 • Ha de ser tractat amb respecte i correcció per la resta de membres del Club.
 • Podrà utilitzar tot el material i les instal·lacions esportives que proporciona el Club, per a complir amb la serva part del Projecte Esportiu del Club.
 • Haurà d’aplicar les sancions, sota el seu nivell de competència segons les disposicions vigents.
 • Portar el control d’assistències i comportaments dels jugadors tant als entrenaments com als partits, ja siguin oficials o amistosos.
 • Controlar la correcta utilització del material utilitzat tant en entrenaments com en partits.
 • Respectar i complir els suggeriments de la Coordinació Esportiva a la que pertanyi.
 • Tenir un comportament exemplar que ofereixi un model positiu als joves esportistes.
 • Informar periòdicament al Coordinador de la seva secció de la evolució de l’equip i els seus integrants.
 • En cas de no poder assistir a alguna de les seves obligacions, informar el més aviat possible al coordinador perquè busqui un substitut que realitzi la seva tasca i avisi al delegat.
 • Vetllar en tot moment per la imatge de l’equip i del Club dintre i fora del terreny de joc.
 • Col·laborar tècnicament en les tasques del Club: Programació tècnica, torneigs, gestió amb el Coordinador corresponent,...
 • Haurà de realitzar els entrenaments i partits en els horaris establerts. Qualsevol variació haurà de ser comunicada al Coordinador de la seva secció amb suficient antelació.

 

 • Drets i deures dels esportistes
  • L’esportista adquireix el compromís de pertànyer al club durant tota la temporada esportiva. No es permet anar a provar a altres equips enmig de la competició sense la autorització del club.
  • L’assistència als entrenaments, tecnificacions i als partits és obligatòria per a tots els esportistes. En cas de no poder assistir a un entrenament, tecnificació o partit, caldrà comunicar-ho a l’entrenador amb anterioritat.
  • En cas que l’absència sigui en un partit, s’haurà de justificar per anticipat i amb la suficient antelació per a què la baixa pugui ser coberta segons el criteri de l’entrenador.
  • S’ha d’assistir un mínim de dos entrenaments setmanals per tal d’estar convocat pel partit del cap de setmana. En cas contrari, queda a criteri de l’entrenador si ho està i els minuts de joc.
  • En el cas que l'absència sigui justificada, es pot sol·licitar de recuperar l'entrenament perdut en una altra hora/dia per tal de complir amb el mínim d'entrenaments. Però aquesta possibilitat hauria de ser excepcional, en cas de donar-se per costum no s'acceptarà.
  • Aprendre a guanyar amb humilitat i a perdre amb dignitat. Això és l'esport de competició.
  • S’ha d’acudir als partits amb el xandall oficial del club.
  • Acceptar, respectar i col·laborar amb els tècnics assignats a l’equip.
  • A l’hora establerta pel començament de l’entrenament el jugador ha d’estar equipat i a punt.
  • En cas que s’arribi tard a l’entrenament, els jugadors/es hauran d’esperar a la porta de la pista i demanar permís a l’entrenador per incorporar-se. L’entrenador pot decidir fer-los esperar el que sigui oportú.
  • Passats els 15 minuts de l’inici de l’entrenament, es podran incorporar si el retard és justificat i s’ha avisat a l’entrenador o al delegat prèviament.
  • S’exigeix respecte absolut tant pels companys d’equip com per la resta de companys amb els quals es relacionen. Igualment s’exigeix el màxim respecte i obediència envers els tècnics de la escola i el personal del club.
  • De la mateixa manera s’hauran de respectar els adversaris durant els partits. Cal tenir present que en del terreny de joc no hi ha rivals sinó companys, amb els quals compartim la il·lusió per jugar a hoquei.
  • També caldrà respectar totes les decisions dels àrbitres i jutges i acceptar amb esportivitat tant la victòria com la derrota.
  • S’exigeix respecte al públic que assisteix als partits, amb independència de quin sigui el seu equip.
  • En els partits i desplaçaments, s’haurà d’utilitzar sempre la indumentària oficial de representació del club.
  • Utilitzar els vestuaris exclusivament per canviar-se, dutxar-se i deixar la bossa (es recomana no deixar objectes personals de valor).
  • Tots els jugadors hauran de tenir el DNI vigent.
  • Si per qualsevol motiu l’entrenador expulsa un esportista d’un entrenament o partit aquest romandrà a les instal·lacions fins que finalitzi l’entrenament o partit.
  • Durant el transcurs del partit, i especialment en els temps morts, les famílies no poden situar-se al voltant de la banqueta i han de procurar no dirigir-se als jugadors/es per assistir-los, donar-los instruccions o altres motius extra esportius.
  • A les banquetes només hi poden ser els delegats, els entrenadors, els assistents i els jugadors que hi descansen.
  • Els esportistes tenen dret a rebre la formació adeqüada, amb el mateix respecte que ells tindran amb el seu entrenador. Busquem formar esportistes en la pràctica de l’hoquei sobre patins, i possibilitar la competició fins a la màxima categoria possible a cada jugador, i a ser possible amb jugadors i entrenadors formats al nostre Club.

 

 1. RÈGIM DISCIPLINARI INTERN
  • El present Règim Intern serà d’aplicació a qualsevol persona vinculada al Club, independentment de la funció que desenvolupi.
  • La Junta Directiva vetllarà per a que s’acompleixi amb rigor i que el Projecte del Club no es trobi compromès per la mala aplicació del mateix.
  • L’Àrea Esportiva i els propis entrenadors, podran adoptar les mesures que considerin pertinents per tal de mantenir l’ordre dins l’equip, sense que això comporti la pèrdua dels drets dels jugadors.
  • L’àmbit de la potestat disciplinària esportiva s’entén a les infraccions comeses per integrants del Club amb ocasió o com a conseqüència del joc, entrenament, desplaçament, competició o prova i a la conducta contrària a la disciplina i/o normes de caràcter esportiu, els quals com a principis generals s’estableixen en el present Reglament de Drets i Deures.
  • Totes les faltes seran registrades en un historial per tal de dur un control d’aquestes.
  • Faltes lleus
   • Falta injustificada a entrenaments
   • La no comunicació amb temps suficient de l’absència a un entrenament.
   • Actitud passiva en els entrenaments i/o partits, sempre que no suposin una reiteració.
  • Faltes greus
   • La reiteració d’infraccions lleus, un cop fet l’advertiment per part del Club.
   • Falta injustificada a partits
   • La no comunicació amb temps suficient de l’absència a un partit.
   • Els insults i les ofenses a espectadors, jugadors, entrenadors, àrbitres, i membres de la junta directiva, especialment si es produeixen de forma reiterada.
   • Les protestes, intimidacions o coaccions que alterin manifestament el transcurs normal d’un entrenament o partit.
   • L’impagament o retorn reiterat per part de les famílies dels rebuts mensuals expedits pel C.P. Congrés

 

 • Faltes molt greus
  • La reiteració d’infraccions greus, un cop fet l’advertiment per part del Club.
  • L’agressió física a qualsevol membre del Club o d’altres clubs, àrbitres o espectadors.
  • La comissió de tres infraccions greus durant la mateixa temporada.
  • La desobediència manifesta a l’entrenador durant un entrenament o un partit.

 

 

 1. PROCEDIMENT SANCIONADOR

Per raó de les infraccions tipificades la comissió disciplinària decidirà en cada moment si és necessari sancionar amb alguna de les següents sancions:

 • Per les faltes lleus:
  • Amonestació o advertiment privat amb o sense comunicació als pares.
  • Amonestació o advertiment per escrit amb comunicació als pares.
  • L’entrenador tindrà la potestat, amb el suport del coordinador, de decidir com efectuar aquesta amonestació.
 • Per les faltes greus:
  • Amonestació o advertiment per escrit amb comunicació els pares, que inclourà un informe detallat per part del Entrenador i/o Coordinador Esportiu, fent referència al tipus d’infracció i l’actitud presa per el jugador.
  • Sota el criteri de l’entrenador conjuntament amb el coordinador, deliberaran la privació temporal dels drets com a jugador. Ja sigui en quan a minuts de joc en partits o la no convocatòria.
 • Per les faltes molt greus:
  • Suspensió o inhabilitació temporal. La junta directiva establirà els dies d’inhabilitació en funció del tipus d’infracció feta.
  • La junta directiva valorarà la possibilitat de baixa immediata de l’esportista o soci/a.

 

 1. DISPOSICIÓ FINAL

Qualsevol situació no contemplada en aquest reglament, serà resolta segons els criteris establerts per la Junta Directiva reunida en sessió extraordinària.

El present Reglament de Règim Intern entra en vigor a partir de la data de la seva aprovació per votació a l´Assemblea Extraordinària del proper mes de Febrer de 2017.